Obiektywnie i fachowo
o oknach, drzwiach, bramach i nie tylko...

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl

Ochrona przed słońcem i światłem w miejscu pracy z komputerem

Ochrona przed słońcem i światłem w miejscu pracy z komputerem

W biurze można się chronić przed słońcem dzięki wysokiej jakości systemom ochrony przed promieniami słone­cznymi, refleksami i odblaskami oraz oślepieniem m.in. dzięki roletom okiennym wewnętrznym.

Przepisy dotyczące ochrony przed słońcem i oślepia­niem

Od roku 1996 wszystkie kraje członkowskie UE obowiązuje dy­rektywa UE o organizacji miejsc pracy wyposażonych w komputer, zgodnie z którą wszystkie okna po­winny być wyposażone w ruchome i dające się regulować elementy chroniące przed słońcem, pozwa­lające uniknąć odbicia promieni od monitora i tym samym uniknąć trwałych szkód na zdrowiu, czyli głównie w rolety i żaluzje, które spełniają te funkcje.

W Polsce nie znajdziemy wielu przepisów dotyczących organizacji miejsc pracy z komputerem. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekra­nowe traktuje problem ochrony przed słońcem i światłem bardzo ogólnie i wskazuje jedynie, że sta­nowiska takie nie mogą powodować nadmiernego obciążenia wzroku i być źródłem zagrożeń dla praco­wnika, a ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicie światła.

Zupełnie inaczej wygląda to dla przykładu u naszych zachodnich są­siadów, gdzie istnieje bardzo duża liczba szczegółowych przepisów dotyczących miejsca pracy wyposa­żonego w komputer.

W ustawach, rozporządzeniach, normach, dyrektywach, zaleceniach czy orzeczeniach sądów można zna­leźć najróżniejsze przepisy:

 • poczynając od uregulowań okreś­lających szczegółowo warunki pra­cy: krzesła, stoły, klawiatury, moni­tory, okna, oświetlenie, światło dzienne w pomieszczeniach, oświe­tlenie pomieszczeń światłem sztucz­nym, oświetlenie miejsc pracy;
 • poprzez regulacje dotyczące tem­peratury powietrza w pomiesz­czeniach pracy (np. istnieje duża liczba orzeczeń sądów niemiec­kich dotyczących ochrony przez letnim upałem w biurze ogólnie zaleca się, aby temperatura wew­nętrzna nieklimatyzowanego bu­dynku biurowego przy tempera­turze zewnętrznej wynoszącej 32°C lub więcej wynosiła co naj­mniej 6 C mniej niż temperatura zewnętrzna):
 • po regulacje określające widok z miejsca pracy (organizacja miej­sca pracy powinna umożliwiać widok z danego pomieszczenia na przestrzeń zewnętrzną przez okna, przeźroczyste drzwi lub ściany znajdujące się na wysokości oczu).

W Niemczech z łatwością można znaleźć wystarczającą liczbę regu­lacji, którymi należy kierować się przy organizacji miejsca pracy, w szczególności z komputerem, jed­nak ich wykorzystanie dla doboru właściwej osłony okna jest często bardzo trudne z powodu ich wza­jemnych sprzeczności. Dla przykładu w rozporządzeniu o ochronie ciep­lnej promieniowanie słoneczne zimą jest traktowane jako pozyskanie energii dla budynku bez uwzględ­nienia faktu, że w przypadku miejsc pracy z komputerem, szczególnie zimą okna muszą być chronione przed promieniowaniem słońca znaj­dującego się nisko nad horyzontem.

Optymalne rozwiązania

Optymalnym rozwiązaniem byłaby idealna osłona, która chroniłaby przed promieniami sło­necznymi i odblaskami w każdym miejscu i czasie, w sposób dyna­miczny dostosowując się do zmie­niających się warunków.

Każdy budynek jest zbudowany inaczej, znajduje się w innym oto­czeniu, użytkowany jest przez różne osoby, pomieszczenia w tym samym budynku są w różnym stopniu nara­żone na oddziaływanie promieni sło­necznych w zależności od ich orien­tacji względem stron świata, pory roku, pory dnia i pogody.

Istnieje wiele opinii dotyczących funkcjonalności wielu oferowanych produktów mających chronić przed promieniami słonecznymi i odblaska­mi. Czterostronicowa Karta Robo­cza F 20 Zespołu Roboczego Bu­downictwa Przemysłowego AGI (organizacja istniejąca od 1958 r., skupiająca ok. 100 największych przedsiębiorstw przemysłowych, biura architektów oraz pracowni­ków naukowych, której celem jest wymiana doświadczeń, pogłębianie know-how przy planowaniu i realiza­cji przedsięwzięć budowlanych) do­tycząca systemów ochrony przed promieniami słonecznymi i odblaskami definiuje na wstępie zakres zas­tosowania oraz cel, jaki ma być osiągnięty dzięki zastosowaniu osłony. Jako podstawowe wymagania stawiane systemom ochrony przed promieniami słonecznymi i odblaska­mi wymienia:

 • umożliwianie widoku na zewnątrz
 • naświetlanie energetyczne pomie­szczeń
 • różnicowanie jaskrawości światła
 • równomierne oświetlanie pomie­szczeń
 • minimalizowanie potrzeby używa­nia światła sztucznego

W zakresie ochrony przed pro­mieniami słonecznymi Karta ocenia, jako nadające się dla pomieszczeń produkcyjnych, administracyjnych i konferencyjnych następujące pro­dukty:

 • żaluzja paskowa, pozioma, zew­nętrzna
 • szkło chroniące przed promienia­mi słonecznymi
 • szkło z folią wklejoną od wew­nątrz
 • roleta foliowa, metalizowana, pod­dana obróbce plastycznej po­wierzchni, przezroczysta (transparentna)

Natomiast w zakresie ochrony przed odblaskami - z maksymalną transmisją światła wynoszącą 4% - oceniono, jako nadające się dla pomieszczeń produkcyjnych, admi­nistracyjnych i konferencyjnych, nas­tępujące produkty:

 • żaluzje pionowe wewnętrzne z fo­lii, metalizowane, poddane ob­róbce plastycznej powierzchni, przezroczyste
 • roleta foliowa, metalizowana, poddana obróbce plastycznej po­wierzchni, przezroczysta

W przypadku konieczności połą­czenia obydwu wymagań - ochrony przed słońcem oraz odblaskami Karta Robocza F 20 uznaje za pro­dukt odpowiedni tylko roletę folio­wą, metalizowaną, poddaną plas­tycznej obróbce powierzchni, prze­zroczystą. Nie jest więc przypad­kiem, że na rynku niemieckim sprzedano prawie milion sztuk rolet z folii refleksyjnych.

Duży wybór rolet i żaluzji, a także okien z szybami przyciemnianymi antisol, czy folii okiennych znajdziecie w firmie "toma": www.roletyokienne.plW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej „Polityce Cookies”.